Kết quả triển khai Mame-
NET tại tỉnh Nghệ An
Dự án thử nghiệm và nhân rộng hệ thống
mạng thông tin y tế vùng hướng tới cải
thiện chất lượng y tế của Việt Nam
Công ty Techno Project
Fukada Masuo
31/5/2016
Chúng
Chúng
tôi
tôi
xin
xin
trình
trình
bày
bày
từ
từ
kết
kết
quả
quả
.
.
Việc sử dụng Mame-NET
đã giúp nghiệp vụ của các
cơ sở y tế trở nên hiệu quả
và chính xác hơn.
1. Mame-NET là gì
2. Sơ bộ về hoạt động thử nghiệm
và nhân rộng
3. Kết quả và các khó khăn
4. Những kỳ vọng cho tương lai
5. Lời kết
Nội
Nội
dung
dung
ngày
ngày
hôm
hôm
nay
nay
nền
nền
tảng
tảng
mạng
mạng
thông
thông
tin y
tin y
tế
tế
vùng
vùng
kết nối
hai
hai
chiều
chiều
giữa các cơ sở y tế,
bảo mật bằng các chức năng cao cấp
giúp
giúp
chia
chia
sẻ
sẻ
dữ
dữ
liệu
liệu
y
y
tế
tế
môt cách an
toàn.
Mame
Mame
-NET
-NET
Sơ bộ về hoạt động thử nghiệm
Sơ bộ về hoạt động thử nghiệm
nhân
nhân
rộng
rộng
Đầu tiên, xin mời quý vị
xem một đoạn video của
JICA (trích đoạn)
Mục
Mục
đích
đích
của
của
dự
dự
án
án
Giúp nắm bắt chính xác và kịp thời
hiện trạng y tế và thực hiện chỉ đạo
và quản lý cho phù hợp.
★Xây dựng mạng y tế vùng kết nối các cơ sở y tế của tỉnh Nghệ An,
xóa bỏ sự khác biệt và cải thiện chất lượng y tế.
★Nhân rộng mô hình này tại các cơ sở y tế khác tại Việt Nam.
★Xây dựng lộ trình chuẩn hóa trao đổi thông tin y tế tại Việt Nam bằng
việc áp dụng và nhân rộng kỹ thuật trao đổi thông tin y tế SS-MIX của
Nhật Bản
Cấu
Cấu
trúc
trúc
của
của
Mame
Mame
-NET
-NET
Registry
(thông tin về
nơi lưu trữ
dữ liệu)
Repository
(dữ liệu
trạm y tế,
v.v.)
Repository tại các bệnh viện
(dữ liệu bệnh án điện tử, v.v.)
Tài liệu tham khảo
Trung
Trung
tâm
tâm
dữ
dữ
liệu
liệu
của
của
Mame
Mame
-NET
-NET
Các
Các
chức
chức
năng
năng
chính
chính
của
của
Mame
Mame
-NET
-NET
・Quản lý người sử dụng
・Cổng thông tin (Portal)
・Bảng thông tin y tế chuyên dụng
・Thư giới thiệu (chuyển tuyến)
・Kết nối bệnh án điện tử (chia sẻ
bệnh án)
・Giao diện mở
Hiệu
Hiệu
quả
quả
được
được
kỳ
kỳ
vọng
vọng
kết
kết
quả
quả
thực
thực
tế
tế
Các cơ sở y tế tham gia dự án đã thấy được sự hữu dụng
và tính ưu việt của Mame-NET sau khi đưa vào vận hành.
Xây dựng hệ thống mạng lưới thông tin vùng,
qua đó kết nối các cơ sở y tế của tỉnh Nghệ An
và giúp những cơ sở tham gia vào dự án thấy
được sự hữu dụng và tính ưu việt của hệ thống
này.
#1
Kết
Kết
quả
quả
Đánh giá:
A-
Hiệu
Hiệu
quả
quả
được
được
kỳ
kỳ
vọng
vọng
kết
kết
quả
quả
thực
thực
tế
tế
Chúng tôi đã đào tạo về Mame-NET, giúp các
thành viên có cơ hội trao đổi với nhau.
Đào tạo CNTT cho bác sỹ và nhân viên, giúp họ
biết cách sử dụng hệ thống mạng thông tin y tế,
và xây dựng nền tảng giúp chỉ đạo phù hợp và
chính xác đối với các cơ sở y tế tuyến dưới.
#2
Kết
Kết
quả
quả
Đánh giá:
A-
Hiệu
Hiệu
quả
quả
được
được
kỳ
kỳ
vọng
vọng
kết
kết
quả
quả
thực
thực
tế
tế
Đã có bản thảo hướng dẫn, tuy vậy vẫn còn vướng mắc trong
việc điều chỉnh theo tình hình thực tế và cải thiện và chỉnh
sửa.
Các sở ban ngành và cơ sở y tế soạn thảo các
văn bản hướng dẫn liên quan tới việc trao đổi
thông tin y tế, giúp vận hành và quản lý hệ
thống mạng y tế vùng một cách liên tục.
#3
Kết
Kết
quả
quả
Đánh giá:
B+
Hiệu
Hiệu
quả
quả
được
được
kỳ
kỳ
vọng
vọng
kết
kết
quả
quả
thực
thực
tế
tế
Qua quy trình trao đổi thông tin y tế đã giúp cơ sở y tế có
thể tham khảo thông tin bệnh án của cơ sở y tế khác, tuy
nhiên có vài trường hợp bác sỹ không có thời gian tra cứu
những thông tin này.
Xây dựng kế hoạch triển khai chuẩn hóa trao đổi
thông tin y tế bằng SS-MIX tại Việt Nam.
#3
Kết
Kết
quả
quả
Đánh giá:
B+
Các
Các
khó
khó
khăn
khăn
Do có thay đổi trong quy trình thư giới thiệu, số lượng
bệnh nhân đến khám tại các trạm y tế đang giảm. Chúng
tôi nghĩ rằng các trạm y tế là nơi đảm nhận trách nhiệm y
tế cộng đồng rất quan trọng. Vì thế cần phải có các chính
sách nâng cao thế mạnh của các trạm y tế (chuyên môn,
vai trò), thông qua Mame-NET, quảng bá rộng rãi trong
khu vực và khuyến khích người dân địa phương tới khám
chữa bệnh tại các trạm y tế.
#1
Chính
Chính
sách
sách
giúp
giúp
thu
thu
hút
hút
bệnh
bệnh
nhân
nhân
đến
đến
khám
khám
tại
tại
các
các
trạm
trạm
y
y
tế
tế
#2
Kết
Kết
nối
nối
với
với
thanh
thanh
toán
toán
bảo
bảo
hiểm
hiểm
Một công việc quan trọng của các trạm y tế là đáp ứng
thanh toán bằng bảo hiểm y tế.
Mame-NET giúp kết nối với bệnh án điện tử, qua đó
tăng sự hiệu quả cho việc thanh toán bằng bảo hiểm y
tế và các phần việc liên quan tới thống kê. Nhờ đó, thời
gian dành cho công việc chính của trạm y tế (tiếp nhận
người dân) sẽ tăng lên.
#3
Không
Không
giấy
giấy
hóa
hóa
Dự án này đang cung cấp một giải pháp xử lý
điện tử các nội dung công việc, tuy vậy vẫn có
những nội dung cần phải xử lý bằng giấy.
Công cuộc không giấy hóa sẽ giúp giảm thiểu
trên diện rộng các công việc phải làm. Chúng tôi
nghĩ rằng cần nhanh chóng thiết lập quy trình sử
dụng chữ ký điện tử và các quy trình khác.
Những kỳ vọng cho tương lai
Chúng tôi muốn có nhiều hơn nữa các đơn vị
tham gia chương trình Mame-NET
Sở
Sở
y
y
tế
tế
Bệnh
Bệnh
viện
viện
Trạm
Trạm
y
y
tế
tế
Công ty
Công ty
bảo
bảo
hiểm
hiểm
Nhà
Nhà
thuốc
thuốc
Trung
Trung
tâm
tâm
điều
điều
dưỡng
dưỡng
PCCC /
PCCC /
công
công
an
an
sở
sở
giáo
giáo
dục
dục
Lời
Lời
kết
kết
Thay
Thay
mặt
mặt
dự
dự
án
án
,
,
tôi
tôi
xin
xin
được
được
gửi
gửi
lời
lời
cảm
cảm
ơn
ơn
chân
chân
thành
thành
tới
tới
các
các
nhân
nhân
liên
liên
quan
quan
đã
đã
hợp
hợp
tác
tác
trong
trong
dự
dự
án
án
thử
thử
nghiệm
nghiệm
nhân
nhân
rộng
rộng
này
này
.
.
Rất
Rất
mong
mong
tiếp
tiếp
tục
tục
nhận
nhận
được
được
sự
sự
ủng
ủng
hộ
hộ
của
của
Quý
Quý
vị
vị
trong
trong
thời
thời
gian
gian
tới
tới
.
.
Tôi thích nhất là nụ cười của người Việt Nam.
Để có được nụ cười cần phải có sức khỏe.
Mong Quý vị hãy vận dụng tốt Mame-NET để duy
trì và cải thiện sức khỏe để có thể luôn vui cười.
Khi thấy nụ cười của Quý vị, bản thân tôi cũng
muốn cười theo.
Xin cám ơn Quý vị đã lắng nghe.
Mọi thắc mắc về dự án
xin vui lòng liên hệ
vnb@tpj.co.jp